Nikola Tesla Plush

Nikola Tesla Plush

A 12" tall Nikola Tesla plush, able to sit without support. Recommended for ages 5+.
Unit price  per